Zurri´s valpar

"Zurri´s" valpar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nice-kullen 2023-04-04

Blacksmith Hill ABSOLUTELY ONE MORE  "Zurri"          

Blacksmith Hill NICE DAY

Blacksmith Hill NICE MIRACLE

Blacksmith Hill NICEJEWEL

Blacksmith Hill NICE DIAMOND

Blacksmith Hill NICE SPIRIT

Blacksmith Hill NICE FANTASY

Blacksmith Hill NICE TUXEDO

Such Moonheim SWEET SANDER

"Alex"

8v Z Mirre 1
8v Z Tuxedo 1
8v Z Spirit 5
8v Z Spirit 4
8v Z Fabbe 3
8v Z Elly 3
8v Z Elly 1
8v Z Donna 2
8v Z Tuxedo 3
8v Z Fabbe 1
8v Z Elly 4
8v Z Donna 4
8v Z Donna 3
8v Z Daisy
8v Z Tuxedo 6
8v Z Spirit 2
8v Z mirre 4
8v Z Mirre 3
8v Z Fabbe 7
8v Z Daisy 2
8v Z Daisy 1

Blacksmith Hill NICE DAY "Daisy"

Blacksmith Hill NICE MIRACLE

Blacksmith Hill NICE FANTASY "Fabbe"

Blacksmith Hill NICE TUXEDO

Blacksmith Hill NICE JEWEL

Blacksmith Hill NICE DIAMOND "Donna"

Blacksmith Hill NICE SPIRIT